Regulamin sprzedaży internetowej na OBYWATEL.CO.UK

Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży internetowej na www.obywatel.co.uk
 • Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Croydons Publishers Limited.
 • Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) na www.obywatel.co.uk jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.
 • Podczas dokonywania zakupów na stronie www.obywatel.co.uk Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Dane Klienta

 • Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – Croydons Publishers Limited nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
 • Croydons Publishers Limited zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego),lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

Polityka ochrony prywatności

 • Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).
 • Wszystkie dane osobowe uzyskane za pomocą strony www.croydonschoolofmotoring.co.uk/pl zostaną użyte zgodnie z Data Protection Act 1998 i innymi mającymi zastosowanie ustawami.

Przedmiot działalności

 • Przedmiotem działalności strony www.obywatel.co.uk jest sprzedaż materiałów szkoleniowych na obywatelstwo brytyjskie.

Zakupy

Zamówienia od Klientów są przyjmowane:

 • przez stronę internetową www.obywatel.co.uk 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę
 • przez telefon od poniedziałku do piątku w godzinach 9-19

Istnieje również możliwość dokonania przelewu bankowego.

Transakcje na stronie internetowej www.obywatel.co.uk dokonywane są pod nadzorem bankowym za pośrednictwem profesjonalnego systemu Barclaycard lub PayPal.

Akceptujemy następujące karty płatnicze:

 • Visa debit
 • Maestro
 • Visa Electron
 • Visa credit
 • Mastercard
 • AmericanExpress

Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:

 • wyboru zamawianych towarów lub usług
 • wyboru sposobu dostawy oraz adresu (mogą to być różne adresy)
 • wyboru sposobu płatności

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

Ceny

 • Wszystkie ceny podane na stronie www.obywatel.co.uk są podawane w funtach (GBP) i są cenami brutto
 • Podane ceny zawierają wyłącznie koszty dostawy standardowej na terenie UK (dotyczy materiałów szkoleniowych)

Dostawa

 • Dostawa realizowana jest na obszarze UK lub Polski i następuje za pomocą firmy Royal Mail lub Poczty Polskiej na adres jaki został podany przez klienta.
 • W cenie pakietu zawarte są jedynie koszty dostawy standardowej na terenie UK lub Polski.
 • Firma Croydons Publishers Limited nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miała wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk, opóźnienia wynikłe z winy zamawiającego lub Royal Mail, itp. )
 • Termin realizacji zamówień. Zamówione materiały szkoleniowe wysyłamy do zamawiającego w dniu opłacenia zamówienia lub w najbliższym dniu roboczym od złożenia zamówienia (zamówienia z soboty wysyłamy w poniedziałki). Bezpłatna dostawa standard realizowana jest w od 3-5 dni roboczych. Wszystkie zamówienie realizowane są za pośrednictwem Royal Mail lub Poczty Polskiej.
 • Możemy odmówić przyjęcia zwrotu jakiegokolwiek duplikatu Zamówienia, jeżeli w uzasadnionej opinii Towary zostały dostarczone zgodnie z ważnym Zamówieniem. W tych okolicznościach, o ile nie uzgodnimy inaczej, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia nam ceny wraz z opłatą za dostawę.
 • Możemy odmówić przyjęcia zwrotu zamówienia materiałów szkoleniowych z dostępem online.

Delivery

 • The goods you order we will deliver to UK or Poland and is carried out using Royal Mail or Poczta Polska to the address you give when you place your order.
 • The price of the package includes only standard delivery costs in the UK or Poland.
 • Croydons Punlishers Limited is not responsible for the consequences of unforeseen events, which did not affect, and which prevented or hindered the performance of the contract (fire, flood, strike, delays caused by the fault of the orderer or Royal Mail, etc.)
 • The deadline for completing orders. We send ordered training materials to the ordering party on the day of making a payment or on the next working day from placing an order (orders from Saturday are sent on Mondays). Free standard delivery is carried out in 3-5 business days. All orders are processed via Royal Mail or Poczta Polska.
 • We may refuse to accept the return of any duplicate Order where, in our reasonable opinion, the Goods were delivered in accordance with a valid Order. In those circumstances, unless we agree otherwise, You will remain liable to pay Us the Price together with the delivery fees
 • We may refuse to accept the return of learning materials with an online access.